ªtiri

Despre program

Formulare

Descãrcare

Legãturi

Contact

Arhiva 2011 | Arhiva 2010 | Arhiva 2009  |  Arhiva 2008  |  Arhiva 2007  |  Arhiva 2006
 22.11.2009 Raport nou despre tendinþele populaþiilor de pãsãri comune din Europa

În luna iulie v-am informat de apariþia publicaþiei „Starea Pãsãrilor Comune din Europa în 2008”, realizatã de EBCC (European Bird Census Council), care prezintã tendinþele populaþiilor de pãsãri comune în perioada 1980-2006. De curând apãrut o nouã versiune a acelei broºuri ce include ºi datele colectate în 2007. Tendinþele efectivelor pentru 136 specii de pãsãri ºi indicii calculaþi se bazeazã pe datele colectate în 22 de þãri europene (http://www.ebcc.info/index.php?ID=379). Pentru cei interesaþi de subiect, suplimentar, de data asta, sunt prezentate detaliile despre procedura de prelucrare ºi controlul calitãþii a datelor (http://www.ebcc.info/index.php?ID=378).


05.10.2009 Primul Maraton Ornitologic

 În data de 10 Octombrie 2009 Asociaþia pentru Protecþia Pãsãrilor ºi a Naturii “Grupul Milvus” va organiza  primul Maratonul Ornitologic din România. Locul de desfãºurare al evenimentului va fi area protejatã Natura 2000 “Eleºteele Iernut-Cipãu” din judeþul Mureº. Principiul jocului este foarte simplu: echipa care va observa cele mai multe specii, identificate corect, cu certitudine ºi la nivel de specie va fi cea câºtigãtoare. Echipele vor fi formate din 2-3 persoane.  

Pentru înscriere ºi orice informaþii suplimentare vã rugãm sã contactaþi pe Daróczi J. Szilárd, organizatorul maratonului la adresa de e-mail: szilard.daroczi@milvus.ro sau la numãrul de telefon: 0742-66 40 75 / 0720-53 70 66.

30.09.2009 Zilele Europene de observare a pãsãrilor (EuroBirdwatch) – 3-4 octombrie 2009

În primul sfârºit de sãptãmânã a lunii octombrie are loc în întreaga Europã evenimentul EuroBirdwatch - observarea pãsãrilor sãlbatice. Dacã cineva vrea sã ni se alãture în aceastã iniþiativã, este foarte simplu: ornitologii de la Universitatea Babeº-Bolyai, Facultatea de Biologie-Geologie ºi de la Societatea Ornitologicã Românã invitã pe toþi iubitorii naturii, duminicã, 4 octombrie, între orele 10-16 la lacul din Gilãu/Someºul Cald la o excursie pentru observarea pãsãrilor. Organizatorii vor aduce binocluri, lunete ºi determinatoare de pãsãri ºi vor oferi ajutor în recunoaºterea speciilor. Migraþia de toamnã a pãsãrilor este în plinã desfãºurare, deci nu va fi lipsã de pãsãri, iar noi sperãm cã ºi vremea va fi favorabilã.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la biroul din Cluj al Societatãþii Ornitologice Române la telefon 0264-438086 sau prin e-mail la adresa fenesi.annamaria@gmail.com.

03.09.2009 Sprijin din partea Ministerului Agriculturii

O veste bunã:
reprezentanþii Guvernului român recunosc importanþa monitorizãrii pãsãrilor prin sprijinul acordat recent Societãþii Ornitologice Române ºi Asociaþiei pentru Protecþia Pãsãrilor ºi a Naturii Grupul Milvus. Timp de un an Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale (MAPDR) va acorda sprijin financiar celor douã organizaþii pentru a dezvolta programul „Monitorizarea Pãsãrilor Comune” în vederea calculãrii Indicelui Pãsãrilor din Habitate Agricole (Farmland Bird Index) ºi pentru a elabora o metodologie de monitorizare a trei specii de pãsãri specifice terenurilor agricole din România (sfrânciocul cu fruntea neagrã, vânturelul de searã, cârstelul de câmp), a cãror protecþie este vizatã prin implementarea mãsurilor de plãþi compensatorii agro-mediu. Activitãþile acestui proiect vor cuprinde dezvoltarea capacitãþii voluntarilor prin întâlniri de pregãtire, elaborarea unui ghid simplu, includerea pãtratelor noi de monitorizare, prelucrarea ºi analiza detaliatã a datelor.
Aceastã recunoaºtere se datoreazã exclusiv voluntarilor programului de monitorizare, o dovadã a faptului cã datele colectate nu sunt valoroase numai pentru comunitatea ornitologicã ci ºi pentru instituþiile decizionale. Mulþumim voluntarilor pentru sprijin ºi încredere!

22.07.2009:
A apãrut broºura „Starea Pãsãrilor Comune din Europa în 2008”

Broºura prezintã tendinþele populaþiilor de pãsãri comune pe baza datelor colectate din 21 þãri europene în perioada 1980-2006. Dintre cele 135 de pãsãri studiate, 36 specii au o tendinþã crescãtoare moderatã, iar o singurã specie prezintã o creºtere accentuatã în ultimii 25 de ani. 53 de specii prezintã un declin moderat, iar în cazul a 2 specii s-a înregistrat o tendinþã descrescãtoare abruptã a populaþiilor din Europa. Tendinþe neschimbate s-au înregistrat la doar 14 specii.
     Putem afla informaþii ºi
despre importanþa monitoringului la pãsãri, despre indicii calculaþi ºi utilitatea acestora în ºtiinþã ºi politica de mediu. Broºura este bine întocmitã, cu multe fotografii ºi informaþii despre câteva specii de pãsãri comune în Europa.
      Aveþi acces gratuit la broºura la urmãtoarea adresã: http://www.ebcc.info/index.php?ID=375


16.07.2009: S-a terminat sezonul de monitoring. Întâlniri pentru pregãtirea voluntarilor nu mai avem vara aceasta, astfel doar douã lucruri mai sunt de fãcut:

1. Trimiterea jurnalelor de teren completate la adresa noastrã! Sã nu uitaþi sã ne trimiteþi ºi Formularul de recunoaºtere a speciilor ºi Formularul de selectare a punctelor, dacã este cazul. Adresa noastrã este:
         Societatea Ornitologicã Românã, Cluj
         Monitorizarea Pãsãrilor Comune
         OP 7 CP 18
         400370 Cluj-Napoca

2. Recensãmântul berzei albe (Ciconia ciconia). Dacã aveþi cunoºtinþã despre prezenþa unor cuiburi de berze, vã rugãm sã trimiteþi datele legate de acestea. Recensãmântul berzelor se efectueazã de preferinþã în luna iulie când puii sunt deja mari. Mai multe informaþii gãsiþi pe http://www.ciconia.ro, iar chestionarul pentru recensãmântul berzei albe se poate descãrca aici!

Vã mulþumim pentru colaborare ºi vã dorim o varã plãcutã!

4.02.2009: Publicaþia “Best Practice Guide” pentru programe de monitoring

 A apãrut recent mult aºteptata publicaþie cu informaþii practice despre programele de monitoring pe scarã largã. Cartea respectã scopul sugerat prin titlu: oferã informaþii utile ºi practice despre proiectarea ºi implementarea proiectelor de monitoring la pãsãri, precum ºi posibilitãþi de prelucare ºi utilizare a datelor obþinute. Conþinutul este foarte complex, plin de detalii ºi, în ciuda faptului cã a fost scrisã de mai mulþi autori, are totuºi o coerenþã ºi un stil comun. O recomandãm tuturor celor care au în plan orice fel de estimare numericã a populaþiei uneia sau mai multor specii de pãsãri. Din fericire, cartea apãrutã în decembrie anul trecut, este accesibilã gratuit în format pdf pe pagina web a EBCC.

Titlul complet al cãrþii: Vorisek P., Klvanova A., Wotton S., Gregory R.D. (editors) (2008) - A best practice guide for wild bird monitoring schemes. First edition. CSO/RSPB

3.02.2009: Întâlnire PECBMS la Praga

Între 25 ºi 29 ianuarie a fost organizatã la Praga a treia întîlnire a programului Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (Programul Pan-European de Monitorizarea Pãsãrilor Comune). La întâlnire au participat reprezentanþii programelor naþionale de monitoring din aproape fiecare þarã europeanã. Au fost discutate mai ales probleme legate de acceptarea indicilor privind pãsãrile (Wild Bird Indicators) la nivel legislativ european, încãlzirea globalã ºi rãspândirea pãsãrilor, dezvoltarea reþelei de observatori, detalii tehnice ale analizelor datelor de monitoring etc. MPC România a fost reprezentatã de Szabó D. Zoltán ºi Cristi Domºa. Mai multe informaþii despre PECBMS gãsiþi pe pagina organizaþiei coordonatoare (EBCC).

Arhiva 2011 | Arhiva 2010 | Arhiva 2009  |  Arhiva 2008  |  Arhiva 2007  |  Arhiva 2006